Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Paczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aztor Michał Paczyński z siedzibą 40-139 Katowice , ul. Tomasza Kotlarza 11c / 56, NIP: 634-104-29-65 telefon 737 842 688 email: biuro@aztor.pl
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu wykonania umowy pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO przez okres obowiązywania umowy;
b) w celu rozliczeń podatkowych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
c) w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprancyh. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;
d) w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej;
e) w przypadku udzielenia zgody – w celu realizacji marketingu bezpośredniego Administratora przez okres obowiązywania zgody.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), biuro rachunkowe,  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), klienci pośrednika, notariusze.
5) Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).